Weekly News

Volgens professor Patricia Osseweijer, hoogleraar ‘Biotechnologie en samenleving’ aan de TU Delft, zijn biobrandstoffen, verkregen uit landbouwafval, ook nodig als vervanger voor fossiele brandstoffen, zeker voor vrachtverkeer, luchtvaart en scheepvaart. MILIEU

De energietransitie is ook een kwestie van mentaliteitsverandering

Goed nieuws voor het milieu: elektrisch rijden is booming. Maar de mobiliteits- en energietransitie vraagt ook om andere, innovatieve concepten. Zoals de opslag van elektriciteit in accu’s, bi-directioneel laden en de inzet van waterstof en andere, ‘groene’ brandstoffen. En niet in de laatste plaats om een mentaliteitsverandering.

‘Er zijn incentives nodig om de overgang te maken van fossiele naar biobrandstoffen’


Binnen de Nederlandse transportsector gebeurt al een hoop in het kader van de duurzaamheidstransitie. Zo wordt in ’s lands vierde gemeente, Utrecht, doorgaand autoverkeer ontmoedigd, fietsgebruik bevoordeeld en worden de meest vervuilende voertuigen uit de binnenstad geweerd in het kader van een milieuzone.

Met name is er de laatste jaren ingezet op elektrisch verkeer. Volgens Bertien Oude Groote Beverborg, programmamanager Schoon Vervoer bij de Gemeente Utrecht, met veel succes, mede dankzij allerlei stimulerende en fiscale maatregelen. Zo zijn in Utrecht inmiddels 600 laadpalen.


“Vanaf 2013 reden al drie volledig elektrische bussen naar het Museumkwartier, binnenkort komen daar nog tien bij voor stadslijn 1. Alle elektrische bussen worden in de nacht geladen in de remise. Overdag worden ze bijgeladen via ‘inductieladen’, door de bus boven een plaat te rijden, waar energieoverdracht plaats vindt door middel van een magnetisch veld.”

Een veelgehoorde klacht omtrent elektrische voertuigen is hun beperkte actieradius. De ontwikkeling van accu’s gaat echter snel en voertuigen met 400 km actieradius zijn al te koop. Daarnaast verwacht Oude Groote Beverborg een belangrijke rol voor waterstof. “Met name voor de zwaardere voertuigen, zoals bussen die in de regio Utrecht voor de langere ritten in het streekvervoer worden ingezet.” 


Volgens Prof. Patricia Osseweijer, hoogleraar ‘Biotechnologie en samenleving’ aan de TU Delft, zijn biobrandstoffen, verkregen uit landbouwafval, ook nodig als vervanger voor fossiele brandstoffen, zeker voor vrachtverkeer, luchtvaart en scheepvaart. “Daar kun je nou eenmaal geen batterijen voor gebruiken. We werken aan efficiënt gebruik van biomassa: bijvoorbeeld de suikers voor bio-kerosine en de overblijvende houtvezels voor marine fuels.”


Osseweijer acht het van essentieel belang dat biobrandstoffen goedkoper én duurzamer worden. Daarnaast zijn incentives nodig om de overgang naar biobrandstoffen te versnellen. Zoals bio-tickets en bijmenging. Daarmee moeten leveranciers van benzine en diesel voor het wegverkeer aantonen dat een deel van hun volume uit biobrandstoffen bestaat. “Voor de lucht- en scheepvaart bestaat zo’n verplichting nog niet. Wel zijn binnen de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, ICAO, afspraken vastgelegd om vanaf 2020 CO2 neutrale groei te realiseren mede door gebruik van biobrandstoffen. Ook in de scheepvaart kan men niet zonder biobrandstoffen om milieu doelstellingen te behalen.” 


Om een echte duurzaamheidsslag te maken is echter ook een mentaliteitsverandering nodig. Zeker in een snel groeiende stad als Utrecht moet, met het oog op het gebrek aan ruimte, over oplossingen worden nagedacht om het personenverkeer in te perken. Oude Groote Beverborg: “Het idee van autobezit zal plaats moeten maken voor het aanbieden van vervoer als dienst: ‘Mobility as a Service’. Wij stimuleren daarom zoveel mogelijk initiatieven van bewoners en van ondernemers, die zich inzetten voor deel-autoprojecten. Zoals het elektrisch auto-deelproject ‘We Drive Solar’, waarbij buurtbewoners samen afspraken maken over wie wanneer de auto mag gebruiken. Het mooie van de elektrische bussen en van ‘We Drive Solar’ is bovendien dat de accu’s van deze voertuigen ‘bi-directioneel zijn’. Zij worden geladen op zonne-energie en leveren terug op het moment dat de huishoudens veel elektriciteit vragen.” 


Bij de overgang naar biobrandstoffen moeten eveneens naast het milieu-aspect ook sociaal-economische overwegingen meewegen. Osseweijer: “Kijk niet alleen naar de technische mogelijkheden, maar ook naar de sociale impact. Bijvoorbeeld bij de bouw van bio-raffinaderijen: wat betekent zoiets voor de gemeenschap? We zien nu dat zeker in arme regio’s, zoals Afrika en Latijns-Amerika, de komst van zo’n raffinaderij ook kan leiden tot betere sociale duurzaamheid. Het brengt immers investeringen met zich mee die zelfs leiden tot meer voedsel- en energiezekerheid, de bevordering van de infrastructuur en de werkgelegenheid.”


Feit

Het aantal elektrische auto’s in Nederland groeit snel: het afgelopen jaar met 28% ten opzichte van het jaar ervoor. Met name het aandeel volledig elektrische auto’s versus plug-in hybride modellen, als gevolg van het aanpassen van de bijtelling-regeling. Daarnaast is de laadinfrastructuur sterk gegroeid. Experimenten met biobrandstof om de CO2 uitstoot in de transportsector terug te dringen richten zich met name op lange afstand transportmiddelen, zoals de luchtvaart en vrachtschepen.

Delen

Journalist

Erzsó Alföldy

Related articles