Weekly News

Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). ONTWIKKELING

‘Burgers zijn niet alleen consumenten, maar ook producenten van veiligheid’

De stortvloed aan technologische innovaties slaat ook de veiligheidssector niet over. De branche profiteert sterk van de digitale ontwikkelingen. “Maar het menselijke aspect blijft belangrijk.”

‘Nog te vaak wordt privacy als dooddoener gebruikt om vooral maar geen informatie te delen’

Er is een verschuiving te zien van zogeheten ‘klassieke’ criminaliteit zoals woninginbraken, overvallen en brandstichting naar criminaliteit waar technologie aan te pas komt. De digitalisering is iets waar criminelen gretig gebruik van maken. Een grote extra bedreiging voor de samenleving, maar de digitalisering biedt ook kansen voor een ieder die zich bezighoudt met veiligheid. Zoals directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Patrick van den Brink.

Het CCV is zo’n twaalf jaar geleden opgericht door het ministerie van Justitie, het ministerie van BZK, het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de toenmalige Raad van Hoofdcommissarissen om de samenwerking tussen publieke en private partijen op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid te initiëren en te ondersteunen. Ze houden zich, naast de aandachtsgebieden criminaliteit in en tegen bedrijven, zorg en veiligheid en leefbaarheid, voornamelijk bezig met high impact crimes – overvallen, geweld en woninginbraken bijvoorbeeld – en met georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Ze kijken bijvoorbeeld hoe de onderwereld de bovenwereld probeert te beïnvloeden, of probeert een vinger in de pap te krijgen bij besluitvorming. Om dat tegen te gaan hebben ze barrièremodellen ontwikkeld. Het Keurmerk Veilig Ondernemen bevordert bijvoorbeeld de veiligheid en leefbaarheid in winkelcentra. Van den Brink: “En we ondersteunen nu ongeveer 220 gemeenten bij buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is bewezen effectief bij het oplossen van conflicten tussen buren en bevordert daarmee de leefbaarheid.”


Welke trends zie jij op het gebied van veiligheid?

“De verschuiving van klassieke criminaliteit naar een meer digitale versie daarvan dus. Menselijk handelen blijft ook daarin van doorslaggevend belang. Want het gaat erom wat mensen met de technische mogelijkheden doen, in positieve en in negatieve zin.”


Wat speelt er nog meer?

“Een andere trend is dat, hoewel het feitelijk veiliger wordt in Nederland, het gevoel van veiligheid niet navenant toeneemt. Een verklaring daarvoor zou het gebruik van sociale media kunnen zijn; terrorisme en andere heftige gebeurtenissen zijn meteen te zien op de telefoon of tablet. Als je vroeger een blauw oog opliep op school tijdens een knokpartijtje waren daar maar een paar mensen van op de hoogte. Nu gaat het filmpje viral en vraagt iedereen zich af hoe veilig het nog is op school.”


Wat zijn de implicaties van de digitalisering voor de veiligheidsbranche?

“Voor partijen die zich met veiligheid bezighouden is de komst van big data een ware revolutie: criminele activiteiten kunnen beter in kaart gebracht worden, en de opsporingsdiensten kunnen hierdoor hun mensen en middelen effectiever inzetten. Ook het voorkomen van criminaliteit krijgt hierdoor een extra impuls. Wat je ook ziet is dat de rol van de burger steeds groter wordt nu er op het moment van een brand of ongeluk direct een foto van de situatie gemaakt kan worden. Helaas gebeurt het nog te vaak dat mensen dat doen vóórdat ze 112 bellen. Of ze bellen helemaal niet, ervan uitgaande dat iemand anders dat wel doet. Een zorgelijke ontwikkeling, waar ik hierbij graag aandacht voor vraag.”


Mooi die techniek, maar mensenhanden blijven dus nodig?

“Absoluut. Ik noem altijd het voorbeeld van een huis. Je kunt een fantastisch mooie beveiligingsinstallatie hebben; als jij vergeet je voordeur op slot te draaien, is die investering voor niets geweest. We pleiten ervoor dat iedereen zich inzet voor een veilig Nederland. Niet alleen politie en veiligheidsdiensten, maar ook de burgers op straat. Hij kan zich bijvoorbeeld aanmelden voor de WhatsApp-groep in zijn buurt en zich inschrijven bij Burgernet. Want hij is niet alleen een consument, maar ook producent van veiligheid.”


Waar liggen de kansen?

“Het allerbelangrijkste is dat de professionals in het veld, van de wijkagent tot de leraar, de sociaal werker en de private beveiliger goed getraind en opgeleid zijn en daardoor kunnen vertrouwen op het eigen oordeel. Ik ben zeker voor het gebruik van protocollen, iedereen moet weten hoe te handelen in een noodsituatie, maar ze moeten niet te beknellend zijn. Als het protocol ‘rechts’ zegt maar de feiten en omstandigheden geven de professional het gevoel dat ‘linksaf’ toch een betere optie is, dan moet hij daarvoor kunnen kiezen en beredeneerd kunnen afwijken. Natuurlijk moet hij vervolgens uitleggen waarom hij dat heeft gedaan maar de meetlat mag dan niet alleen het protocol zijn. Als dat wel zo is, dan ondermijn je het vakmanschap en demotiveer je mensen.”


Tot slot: waar is nog behoefte aan op het gebied van veiligheid?

“Wat ik nog mis is een laagdrempelig en echt deskundig platform voor mensen met vragen over privacy. Privacy is belangrijk. Echter, te vaak wordt privacy als dooddoener gebruikt om vooral maar geen informatie te delen. Er kan meer dan we denken, mits we het belang van het delen van de informatie maar goed verwoorden. We roepen nog te snel dat iets niet mag. En dat is jammer, want daarmee missen we kansen om Nederland veiliger te maken – en te houden.”

Feit

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Daarvoor biedt het kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat, gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven. Preventie is daarbij steeds het uitgangspunt. Datzelfde geldt voor samenwerking. Samenwerking vindt het CCV essentieel voor een veilig en leefbaar Nederland. Het motto is: veiligheid maken we samen. Op www.veiligondernemenbeginthier.nl vindt u wat het CCV hierin voor u kan beteken.

Delen

Journalist

Wendy de Liefde

Related articles